سوابق
نوع فعالیت
محل همکاری
سمت
تاریخ شروع
تاریخ پایان
عنوان درس یا فعالیت
همکاری 
انجمن روان شناسی اسلامی (انجمن روان شناسان حوزه علمیه قم) 
مسئوول و عضو هیات مدیره 83 تا 87 
 
 
علمی و اجرائی 
همکاری 
نهاد رهبری در دانشگاه ها قم 
مدیر گروه روان شناسی و تربیتی 
1379/07/01 
ادامه دارد 
علمی و اجرائی 
همکاری 
مجله پرسمان 
عضو هیات تحریریه 1379 تا 1383 
 
 
علمی ، پژوهشی 
همکاری 
مجله روان شناسی و دین 
سردبیر 
1388/01/01 
ادامه دارد 
علمی و اجرائی 
همکاری 
موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره) 
مدیر گروه کارگروه 
1388/01/01 
ادامه دارد 
علمی و اجرائی 
همکاری 
دانشگاه علوم پزشکی تهران 
عضو هیات علمی همایش نقش دین در بهداشت روانی 
 
 
علمی و اجرائی 
همکاری 
موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره) 
مدیر اجرایی و عضو هیات علمی همایش «تقویت نظام خانواده و آسیب 
 
 
علمی و اجرائی 
تدریس 
دانشگاههای تهران و کاشان 
مدرس 
 
 
معارف اسلامی 
تدریس 
دانشگاه آزاد اسلامی تهران 
مدرس 
 
 
اخلاق 
تدریس 
موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی 
مدرس 
 
 
روان شناسی رشد 
تدریس 
دانشگاه باقروالعلوم قم 
مدرس 
 
 
روان شناسی تبلیغ 
تدریس 
جامعه المصطفی (ص) 
مدرس 
 
 
روان شناسی مرضی 
تدریس 
دارالحدیث 
مدرس 
 
 
روان شناسی تربیتی