تحصیلات
مقطع
سال اخذ
رشته تحصیلی
مکان تحصیل
معدل
دکترا 
1378 
روانشناسی 
موسسه اموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره) 
0.00 
خارج