اثر بخشی مناسک حج بر سلامت روانی حجاج
55 بازدید
محل نشر: مطالعات اسلام و روان شناسی » پاییز و زمستان 1387 - شماره 3
نقش: نویسنده
سال نشر: 00/0/0
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
پژوهش حاضر با هدف بررسی ابعاد روان‌شناختی مناسک حج و اثربخشی آن بر سطح‌ سلامت عمومی حجاج با روش شبه تجربی طراحی و اجرا گردید.جامعه‌ی آماری عبارت‌ بوداز مجموع 22500 نفر زائران کاروان‌های حج تمتع سال 1385 از استان تهران،105 نفر شامل 62 مرد و 43 زن از 3 کاروان به عنوان نمونه‌ی در دسترس،انتخاب و پرسش‌نامه‌ی‌ سلامت عمومی(28- GHO )،یک ماه قبل و چند روز پس از انجام مناسک حج،به عنوان‌ پیش‌آزمون و پس‌آزمون و یک ماه پس از بازگشت،به عنوان مرحله‌ی پیگیری اجر گردید.داده‌های جمع‌آوری شده به وسیله‌ی آزمون t وابسته و t مستقل و تحلیل واریانس‌ یک‌راهه تجزیه‌وتحلیل شدند.نتایج نشان می‌دهند که: الف.نمره‌ی کل سلامت عمومی آزمودنی‌ها،در پس‌آزمون نسبت به پیش‌آزمون،به طور معنی‌داری بیشتر شده است.این تفاوت معنی‌دار در خرده مؤلفه‌های سلامت عمومی‌ نشانه‌های بدنی،اضطراب،نارساکنش‌وری اجتماعی و افسردگی نیز مشاهده گردید؛ ب.با مقایسه‌ی مرحله‌ی پیش‌آزمون و پیگیری نمره‌ی کل سلامت عمومی و در خرده مؤلفه‌های اضطراب و افسردگی تفاوت معنی‌دار مشاهده شد؛ ج.نمره‌ی کل سلامت عمومی و خرده مؤلفه‌های نشانه‌های مرضی،اضطراب و افسردگی در مرحله‌ی پیگیری نسبت به پس‌آزمون،به طور معنی‌داری تغییر یافت؛ د.جنس،سن،سطح تحصیلات و سابقه‌ی تشرف به عمره و حج در نتایج مؤثر نبود. نتایج نهایی نشان دادند که انجام مناسک حج سطح سلامت روانی آزمودنی‌ها را افزایش می‌دهد. کلیدواژه ها : مناسک حج ،ابعاد روان‌شناختی ،سلامت روان ،دینداری