تحلیل میزان دانش و مهارت مربیان در پاسخگویی به پرسش های کودکان درباره خدا
52 بازدید
محل نشر: روانشناسی و دین » زمستان 1391 - شماره 20(18 صفحه - از 5 تا 22)
نقش: نویسنده
سال نشر: 00/0/0
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : گروهی
زبان : فارسی
هدف پژوهش حاضر، تحلیل میزان دانش و مهارت مربیان در پاسخ گویی به پرسش های کودکان پیش دبستانی و دبستانی درباره خداست. این پژوهش بر روی 44 نفر از طلاب حوزه علمیه قم که مربی کودک بودند و مربیان دینی دو مدرسه غیرانتفاعی در شهر تبریز و قم اجرا شد. روش تحقیق این پژوهش، توصیفی ـ میدانی است. ابزار پژوهش نیز مصاحبه نیمه سازمان یافته است. در تجزیه و تحلیل داده ها، از روش تحلیل محتوا استفاده شده است. واحد تحلیل در این پژوهش، فرد می باشد و از آمار توصیفی، مثل فراوانی و درصد، و از شاخص های مرکزی همچون میانگین، بهره گرفته شده است. یافته ها نشان می دهد که میزان دانش و مهارت مربیان در مجموع مقولات، بین متوسط و خوب می باشد. مربیان در مقوله آشنایی با اصول و روش آموزش مفهوم خدا و ویژگی مربی موفق، بالاترین نمره را به دست آورده اند و در دو مقوله آشنایی با تحول دین داری کودک و پرسش های خاص کودکان درباره خدا، پایین ترین نمره را کسب کرده اند. کلیدواژه ها : دانش و مهارت ،مربی ،کودکی ،مفهوم خدا ،پرسش های کودکان در باره خدا