رابطه حرمت خود بر همدلی نوجوانان
50 بازدید
محل نشر: روانشناسی و دین » بهار 1391، سال 5 - شماره 17 (32 صفحه - از 133 تا 164)
نقش: نویسنده
سال نشر: 00/0/0
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : گروهی
زبان : فارسی
تحقیق حاضر به منظور بررسی رابطه سطح حرمت خود با همدلی دانش آموزان مقطع سوم دوره راهنمایی و با استفاده از روش پیمایشی انجام شده است. جامعه آماری این تحقیق را دانش آموزان مقطع سوم راهنمایی بخش روزانه شهر قم از هر دو جنس (مذکر و مونث) تشکیل می دهند. از تمام جامعه آماری، تعداد 220 نفر به عنوان حجم نمونه انتخاب شده است. شایان توجه است که در این تحقیق، از نمونه گیری تصادفی طبقه ای استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که: رابطه معناداری بین متغیرهای حرمت خود و همدلی، وجود ندارد، اما متغیر حرمت خود و زیرمقیاس هایش، رابطه منفی و معناداری با زیرمقیاس اندوه شخصی و رابطه مثبت و معناداری با زیرمقیاس دیدگاه پذیری دارند. این پژوهش نشان می دهد که جنسیت، با میزان همدلی رابطه داشته و میزان همدلی دختران بیش از پسران است. کلیدواژه ها : همدلی ،حرمت خود ،نوجوان