بررسی رابطه بین خوش بینی اسلامی، خوش بینی آموخته شده سلیگمن و امنیت روانی
99 بازدید
محل نشر: روانشناسی و دین » زمستان 1390 - شماره 16 (28 صفحه - از 75 تا 102
نقش: نویسنده
سال نشر: 00/0/0
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : گروهی
زبان : فارسی
هدف از این پژوهش، شناسایی رابطه بین خوش‌بینی اسلامی، خوش‌بینی آموخته‌‌شدة سلیگمن و امنیت روانی است. در این پژوهش، از روش همبستگی استفاده شده است. 300 نفر از طلبه‌ها و دانش‌پژوهان مؤسسه آموزش عالی علوم انسانیجامعةالمصطفی به صورت تصادفی انتخاب شدند که به سه پرسش‌نامه خوش‌بینی اسلامی نوری، خوش‌بینی ـ بدبینی سلیگمن و ایمنی ـ ناایمنی مازلو پاسخ دادند. نتایج به‌دست آمده نشان می‌دهد که بین این سه متغیر رابطه مثبت و معنادار وجود دارد. سطح دو‌نوع خوش‌بینی و امنیت روانی بر اساس متغیرهای جمعیت‌شناختی تفاوت معنادار پیدا می‌کند؛ مردان نسبت به زنان، دانش‌پژوهان نسبت به طلبه‌ها، افراد متأهل نسبت به افراد مجرد، از خوش‌بینی و امنیت روانی بالاتری برخوردارند. در بین چهار گروه سنی (20ـ40)، گروه سنی (20ـ25) از خوش‌بینی و امنیت روانی پایین‌تری برخوردارند. کلیدواژه ها : خوش‌بینی آموخته‌شده ،خوش‌بینی اسلامی ،امنیت روانی ،سبک‌تبیین ،توجه‌ مثبت ،تبیین مثبت ،انتظار مثبت