مطالعه تأثیر مشاوره گروهی شناختی - رفتاری با تأکید بر اندیشه های معنوی در افزایش معنویت و سلامت روان بیماران ام اس استان قم - 1388 -
59 بازدید
محل نشر: روانشناسی و دین » بهار 1390 - شماره 13 (18 صفحه - از 37 تا 54)
نقش: نویسنده
سال نشر: 00/0/0
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : گروهی
زبان : فارسی
پژوهش حاضر درصدد بررسی تأثیر مشاوره گروهی شناختی ـرفتاری با تأکید بر اندیشه‌های معنوی در افزایش معنویت و سلامت روان بیماران ام اس استان قم با استفاده از روش تجربی است. جامعه آماری این پژوهش، تمام مردان و زنان مبتلابه ام اس استان قم از نوع عود و بهبود 18-35 سال استان قم است که فاقد اختلال روان‌شناختی بوده و بالاتر از دیپلم هستند. برای انتخاب نمونه با حجم چهل نفر(بیست نفر گروه آزمایش و بیست نفر گروه کنترل) از مجموع 418 بیمار ام.اس استان قم و از شیوه نمونه‌گیری تصادفی استفاده شده است. آزمودنی‌ها قبل از ورود به جلسات به مقیاس‌های سلامت روان مختص بیماران ام اس، مقیاس سنجش معنویت روزانه پاسخ داده‌اند. نتایج آزمون نشان می‌دهد که همبستگی معناداری بین شرکت در جلسات مشاوره گروهی شناختی ـ رفتاری با تأکید بر اندیشه‌های معنوی و افزایش معنویت و افزایش سلامت روان، وجود دارد و می‌توان بیش‌بینی کرد که شرکت در جلسات مشاوره گروهی شناختی-رفتاری با تأکید بر اندیشه‌های معنوی، در افزایش سلامت روان و میزان معنویت بیماران تأثیر دارد. کلیدواژه ها : مشاوره گروهی ،شناختی ـ رفتاری ،مشاوره با رویکرد معنویت ،سلامت روان ،بیماری ام اس