درآمدی بر تأثیر مناسک حج بر بعد عاطفی انسان
52 بازدید
محل نشر: معرفت » اسفند 1388 - شماره 147 (20 صفحه - از 39 تا 58)
نقش: نویسنده
سال نشر: 00/0/0
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
تاثیر دستورالعمل‌های دینی بر ابعاد روان‌شناختی انسان، یکی از موضوعات مهمی است که مورد توجه روان‌شناسان جدید قرار گرفته است. حج و مناسک آن به عنوان یکی از اعمال مهم و اساسی دین اسلام است که می‌تواند مورد بررسی علمی قرار گیرد که تاکنون به آن پرداخته نشده است. مقاله حاضر با هدف بررسی برخی ابعاد روان‌شناختی مناسک حج تدوین شده است. بدین منظور، با بهره‌گیری از روش تحلیلی ـ توصیفی و با مراجعه به منابع معتبر اسلامی و دانش روان‌شناسی به بررسی تاثیر مناسک حج بر بعد عاطفی انسان می‌پردازد. نتایج تحقیق نشان داد که در بعد عاطفی، مناسک حج موجب افزایش احساس آرامش، تقویت دلبستگی به خدا، هموار نمودن قطع تعلقات و بالا بردن احساس حرمت خود حج‌گزار می‌شود کلیدواژه ها : مناسک حج ،بعد عاطفی ،دلبستگی ،آرامش روان