درآمدی بر برخی ابعاد روان شناختی مناسک حج
57 بازدید
محل نشر: معرفت » اسفند 1387 - شماره 135 (18 صفحه - از 35 تا 52)
نقش: نویسنده
سال نشر: 00/0/0
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
مقاله حاضر با هدف بررسی برخی ابعاد روان‌شناختی مناسک حج تدوین شده است. بدین منظور، با استفاده از روش توصیفی و با مراجعه به منابع معتبر اسلامی و دانش روان‌شناسی، به بررسی ابعاد روان‌شناختی مناسک حج و تاثیرگذاری آن در سه بعد شناختی، عاطفی و رفتاری انسان پرداخته می‌شود. نتایج تحقیق نشان داد که در بعد شناختی، مناسک حج موجب معنابخشیدن به تمام رفتارها، تقویت هویت دینی و تمدنی، تعمیق شناخت معارف دینی و یکپارچگی شخصیت حج‌گزار می‌شود کلیدواژه ها : حج ،بعد شناختی ،مناسک حج ،هویت دینی ،هویت تمدنی